تبلیغات
انجمن علمی دانشجویی چرم تهران - معرفی رشته چرم و پوست
مقدمه:
با توجه به سابقه بسیار كهن صنعت چرم در كشور و عدم تحول صحیح در این صنعت به دلیل كمبود شدید نیروی انسانی متخصص، ضرورت تربیت افرادی كارآمد و كاردان در زمینه چرم و پوست را كه توانایی لازم جهت ایجاد صنعت چرم نوین را داشته باشد ایجاب مینماید. در این راستا پس از بررسی كمی و كیفی كمبودها و تشخیص نیازهای تخصصی صنایع چرم، برنامه آموزشی دوره كاردانی صنایع چرم و پوست با همكاری متخصصان و صاحبنظران دانشگاهی و خبرگان صنایع چرم و پوست كشور تهیه و تدوین گردید.

تعریف و هدف:

صنعت چرمسازی مجموعه تغییراتی است كه در شكل یا تركیب پوست بهمنظور ایجاد

چرم مطلوب از لحاظ كمی و كیفی برای استفادهكننده داده میشود. این دوره دربرگیرنده

ابعاد آموزشی فنی واقتصادی میباشد. از نظر فنی، شامل مطالب و مباحثی در زمینه

تولید بیشتر با توان و هزینه كمتر وكیفیت عالیتر میباشد و از لحاظ اقتصادی، تطبیق

كالا با احتیاجات جامعه بهمنظور صادرات درشرایط مطلوب اقتصادی به ترتیبی كه با

تولیدات مشابه رقابت نماید.

هدف از برگزاری این دوره تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص جهت بررسی،

شناخت، تهیه ونگهداری چرم از دیدگاه شیمیایی، فیزیولوژی و همچنین در زمینه

فنآوری ساخت و تكمیل چرم،اداره و بهرهبرداری واحدهای چرمسازی كشور میباشد.

ضرورت و اهمیت دوره:

كشور ایران با وجود سابقه بسیار زیادی كه در صنعت چرم و پوست دارد متأسفانه

تاكنون تحول ودگرگونیهای بهوجودآمده در این صنعت برخوردار نشده است. بنابراین

به دلیل عدم رعایت اصول دانش فنی مقادیر بسیار زیادی خسارت به پوستهای تهیهشده

وارد میآید. همچنین به دلیل كمبودشدید متخصص در این زمینه نیز مقادیر قابل توجهی

پوست به صورت خام با قیمتهای بسیار نازل از كشور خارج و چرم از خارج كشور

وارد میشود. بنابراین كاردان آموزش دیده صنایع چرم میتواند موجب تقویت، تكمیل و توسعه صنعت چرم و پوست كشور را فراهم آورد.

نقش و توانایی:

توانایی و قابلیتهای مورد انتظار از فارغالتحصیلان این دوره عبارت است از:

- عملآوری چرم سبك از پوست گوسفند، بز، بزغاله و...

- عملآوری چرم سنگین از پوست گاو، گوساله، گاومیش، شتر و...

- عملآوری چرم از پوست روباه، خرگوش، آهو، ببر، خرس و...

- عملآوری چرم ضدآب با قابلیتهای مختلف

- آموزش كاركنان تحت سرپرستی

- همكاری در تهیه مواد اولیه چرم و پوست 

مشاغل قابل احراز:

فارغالتحصیلان این دوره توانایی كار در مشاغل زیر را به دست میآورند:

- كاردان عملآوری چرم سبك، سنگین، تزئینی و...

- كاردان ناظر بر عملآوری و تولید چرم

- سرپرست اداره و بهرهبرداری از واحدهای چرمسازی 

طول دوره و شكل نظام:

طول دوره 3 تا 6 سال میباشد. دروس نظری و عملی آن به صورت واحد ارائه

میگردد. به طوری كه هر واحد نظری معادل 16 ساعت درسی،هر واحد آزمایشگاهی

معادل 32 ساعت درسی هر واحد كارگاهی معادل 48 ساعت درسی و هر واحد

كارآموزی معادل 120 ساعت درسی در طول یك پودمان تحصیلی میباشد.

- آزمایشگاهها و كارگاههای یك واحدی را میتوان به ترتیب 48 و 64 ساعت در نظر گرفت.

- حداكثر طول هر پودمان 16 هفته است.

لازم به ذكر است؛ پودمانهای برنامه كاردانی صنایع چرم و پوست شامل پودمان

دروس عمومی،پایه، شیمی چرم، فنآوری تولید چرم (مقدماتی)، فنآوری تولید چرم

(پیشرفته)، كنترل كیفیت چرم،تكمیل چرم (فینیشینگ)، تكمیلی و كارآموزی میباشد.