تبلیغات
انجمن علمی دانشجویی چرم تهران - معرفی اعضای انجمن صنعت چرم
سه شنبه هشتم فروردین 1391

معرفی اعضای انجمن صنعت چرم

   نوشته شده توسط: فرشاد پرورش    

اعضای انجمن


اعضا مستقر در چرمشهر ورامین

نام مدیریت

نام واحد تولیدی

تلفن

فکس

خلیل حافظی ن‍زاد

چرم حافظی

۰۲۹۲۴۳۵۳۴۴۸

نادر حسن زاده

چرم دلیر

۰۲۹۲۴۳۵۳۲۴۲

۰۲۹۲۴۳۵۳۷۰۰

کیوان خادم حسینی

چرم خادم حسینی

۰۲۹۲۴۳۵۳۴۶۵

فرج اله دباغ

چرم حقیقت

۰۲۹۲۴۳۵۳۲۴۲

۰۲۹۲۴۵۳۵۶۱

علی اصغر رستم پور

چرم میشن

۰۲۹۲۴۳۵۳۳۸۲

۰۲۹۲۴۳۵۳۳۸۳

فرهاد کامران دیس

چرم توفیق

۰۲۹۲۹۴۳۵۳۳۲۴

ماشااله زمانی

چرم صبا

۰۲۹۲۴۳۵۳۳۳۰۱

۰۲۹۲۴۳۵۳۳۳۲

غلامحسین عیدزاده

چرم ظفر

۰۲۹۲۴۳۵۳۵۳۳

۰۲۹۲۴۳۵۳۶۱۷

مهدی عسگری

چرم پیشتاز

۰۲۹۲۴۳۵۳۲۳۰

۰۲۹۲۴۳۵۳۲۳۳

فتح اله فتحی

چرم حریر

۰۲۹۲۴۳۵۳۵۵۶

۰۲۹۲۴۳۵۳۵۵۷

مرتضی کفاش بخارایی

چرمستان

۰۲۹۲۴۳۵۳۵۵۰

۲۲۹۵۶۷۲۷

احمد شمیرانی

چرم نیلو

۰۲۹۲۴۳۵۳۲۶۹

۰۲۹۲۴۳۵۳۵۶۹

احمد عینی

چرم قائم

۰۲۹۲۴۳۵۳۵۰۴

 

مسعود پور صادقیان

چرم مهدی

۰۲۹۲۴۳۵۳۵۱۲

۰۲۹۲۴۳۵۳۲۱۴

عباس ترکمان

چرم امین

۰۲۹۲۴۳۵۳۲۱۱

۰۲۹۲۴۳۵۳۲۱۴

حمید نفر

چرم پیگیر

۰۲۹۲۴۳۵۳۴۳۵

۰۲۹۲۴۳۵۳۴۳۶

آلفرد موسی خانی

چرم گارنی

۰۲۹۲۴۳۵۳۳۱۰

۰۲۹۲۴۳۵۳۵۲۱

داوود حسن زاده

چرم ستاره

۰۲۹۲۴۳۵۳۳۷۰

۰۲۹۲۴۳۵۳۵۳۴

علی حسن زاده دلیر

گروه صنایع چرم حسن زاده

۰۲۹۲۴۳۵۳۲۶۵

۰۲۹۲۴۳۵۳۲۶۶

سهراب صالحی پور

چرم وطن

۰۲۹۲۴۳۵۳۴۱۰

۰۲۹۲۴۳۵۳۴۱۲

جعفر کریمی

چرم شمال

۰۲۹۲۴۳۵۳۳۰۲

۰۲۹۲۴۳۳۳۰۳

اسد کریمی

چرم ممتاز

۰۲۹۲۴۳۳۳۰۱

۰۲۹۲۴۳۵۳۳۰۰

عبداله صادقی

چرم صادقی

۰۲۹۲۴۳۵۳۲۵۸

۰۲۹۲۴۳۵۳۲۵۹

به فرشت

چرم به فرشت

۰۲۹۲۴۳۵۳۳۳

۰۲۹۲۴۳۵۳۳۷

ابوالفضل چرمچی

چرم ارس

۰۲۹۲۴۳۵۳۳۷۴

محمد علی پروینی

چرم سادات

۰۲۹۲۴۳۵۳۲۰۵

۰۲۹۲۴۳۵۳۵۳۹

حسین شاهین

چرم اطمینان

۰۲۹۲۴۳۵۳۳۵۷

۰۲۹۲۴۳۵۳۳۴۶

مجید چرمچی

چرم غزال

۰۲۹۲۴۳۵۳۲۷۶

۰۲۹۲۴۳۵۳۲۷۷

شرکت کام پوست

سعید شادکام

۰۲۹۲۴۳۵۳۳۹۲

ماشین سازی کاردان

محمد مهدی کاردان

۰۲۹۲۴۳۵۳۲۶۱

۰۲۹۲۴۳۵۳۲۶۰

علی فعله  گری

چرم گلستان

۰۲۹۲۴۳۵۳۴۲۴

۳۳۳۸۹۵۴۰

شیر ولی فعله گری

چرم رنگین کمان

۰۲۹۲۴۳۵۳۴۰۲

محمدرضا ابوالفتحی

چرم مالک

۰۲۹۲۴۳۵۳۵۸۲

همایون پوزشی میاب

چرم پوزشی میاب

۰۲۹۲۴۳۵۳۰۴۸

حسین گل محمدی

چرم بلوچ

۰۲۹۲۴۳۵۳۴۲۹

۳۳۹۲۹۳۸۴

بهروز محبی نیک

چرم نیک

۰۲۹۲۴۳۵۳۵۲۲

محسن محبیان

چرم کوهستان

۰۲۹۲۴۳۵۳۵۱۴

دورخانی

چرم البرز

۰۲۹۲۴۳۵۳۵۲۲

فرحبخش

چرم میشا

۰۲۹۲۴۳۵۳۲۴۵

فریدون کاظم زاده

بازرگانی کاظم زاده

۰۲۹۲۴۳۵۳۵۱۶

۵۵۷۱۲۳۸۴

پیر احمدی

چرم پیر احمدی

۰۲۹۲۴۳۵۳۶۸۸

۰۲۹۲۴۳۵۳۶۸۹

شهاب میهن دوست

بازرگانی میهن دوست

۰۲۹۲۴۳۵۳۵۱۶

علی پوریان

شرکت سیماب رزین

۸۸۲۱۱۲۱۶

۸۸۰۳۱۰۶۷

محمد حسین ذهتابچیان

شرکت راک شیمی

۸۸۸۴۳۲۲۷

۸۸۸۲۶۱۶۸

کیوان تقی زاده منیری

شرکت چرم مفید

۰۲۹۲۴۳۵۳۳۴۰

۰۲۹۲۴۳۳۲۲۱

شرکت چرم طوقانی

حمیدرضا طوقانی

۰۲۹۲۴۳۵۳۶۸۰

چرم مارال

سید جلال حسینی خواه

۰۲۶۱۴۲۰۰۴۲۰

۰۲۶۱۴۲۰۰۴۲۴

جواد چرمچی

چرمسازی چرمچی

۰۲۹۲۴۳۵۳۴۷۶۰

علی بیطرفان

چرم بیطرفان

۶۶۷۳۲۱۲۲

۶۶۷۵۳۱۱۱

مجید شاهین

چرم شادی

۰۲۹۲۴۳۵۳۳۵۷تلفکس

غلامرضا اکبریان

مواد شیمیایی

۰۲۹۲۴۳۵۳۲۸۸تلفکس
چرمشهرآذربایجان شرقی

نام واحد تولیدی

نام مدیریت شرکت

تلفن

فکس

 امینی

آقای محمد امینی

۲۸۵۲۱۱۱-۰۴۱۱

۴۷۸۱۵۳۱-۰۴۱۱

شرکت چرم سازی صدر

آقای محمد حسن دباغی صدر

۲۸۵۳۰۵۷-۰۴۱۱

۲۸۵۲۰۶۶-۰۴۱۱

چرمسازی شکوه

امیر حسن قربانی وفا

۲۸۵۳۰۴۸-۰۴۱۱

۲۸۵۲۵۶۰-۰۴۱۱

چرمسازی آینده چرم

آقای مسعود بنابیان

۲۸۵۲۰۶۸-۰۴۱۱

۲۸۵۲۷۶۶-۰۴۱۱

چرمسازی نمونه

آقای جواد محمدی دلال

۲۸۵۲۰۹۹-۰۴۱۱

۰۴۱۱۲۸۵۲۰۹۹

چرم عمران

پرویز عمران هاشمی

۲۸۵۳۰۶۵-۰۴۱۱

۲۸۵۴۸-۰۴۱۱

چرم سپهر

محمد رهنمای سپهر

۸-۲۸۵۲۰۱۷-۰۴۱۱

۲۸۵۲۰۱۹-۰۴۱۱

چرم مقدس

محمد میشن چی

۲۸۵۲۴۷۶-۰۴۱۱

۲۸۵۲۰۸۲-۰۴۱۱

چرمسازی کاظمی (نصیر اوغلی)

محمد یعقوب توفیق کاظمی تبریزی

۲۸۵۳۰۶۱-۰۴۱۱

۰۴۱۱۲۸۵۲۰۶۱

بازرگانی قهرمانزاده

ایوب قهرمانزاده

۰۴۱۱۲۸۵۲۳۰۳

۰۴۱۱۵۵۵۷۶۵۸

چرم سازی تبریز کاوه

حبیب قوهوم دباغی

۲۸۵۳۰۱۸-۰۴۱۱

۲۸۵۲۰۷۲-۰۴۱۱

چرم سازی تمدن

فرامرز تمدن

۲۸۵۲۴۴۵-۰۴۱۱

۲۸۵۱۰۲۰-۰۴۱۱

چرم سازی تیموری

عبداله تیموری

۲۸۵۲۰۷۸-۰۴۱۱

۲۸۵۲۰۷۸-۰۴۱۱

چرمسازی مسلم زاده

محمد حسین مسلم زاده

۲۸۵۲۰۸۰-۰۴۱۱

۰۴۱۱۲۸۵۲۴۶۸

چرمسازی ظهوری

اسماعیل ظهوری

۰۴۱۱۲۸۹۱۴۰۱

۰۴۱۱۲۸۹۱۴۰۱

چرمسازی پوراسد

آقای یوسف پور اسد

۲۸۵۲۰۱۲-۰۴۱۱

۰۴۱۱۲۸۵۲۰۱۲

ورق تکسون

سعید غفارزاده اقدم

۰۴۱۱۲۸۵۲۰۰۱

۰۴۱۱۲۸۵۲۰۰۱

میلاد چرم

حمید سلیمی

۰۴۱۱۲۸۵۳۰۶۴

۰۴۱۱۲۸۵۳۰۶۴

شرکت چرم شرق تبریز

صمد باغی سبز

۰۴۱۱۲۸۵۳۰۶۲

۰۴۱۱۲۸۵۲۴۶۰

رنگرزی چرم نور

فریدون نقی زاده آذری

۲۸۹۶۳۰۲-۰۴۱۱

۲۸۹۶۳۰۲-۰۴۱۱

شرکت چرم تبریز

کاظم شاطری

۲۸۵۲۱۰۸-۰۴۱۱

۲۸۵۳۰۵۳-۰۴۱۱

شرکت چرم شفق

یداله حسن زاده دلیر

۲۸۵۳۰۸۸-۰۴۱۱

۲۸۸۳۰۷۷-۰۴۱۱

شرکت چرم طلا

یعقوب آسیابان

۰۴۱۱۲۸۵۲۴۶۴

۰۴۱۱۲۸۵۳۰۱۳

شرکت چرمسازی نقی زاده

علی محمد نقی زاده

۲۸۵۲۰۵۲-۰۴۱۱

۰۴۱۱۲۷۸۳۷۹۵

شرکت چرم سازی مهر

یوسف خیری

۲۸۵۲۳۵۴-۰۴۱۱

۲۸۵۲۴۹۱-۰۴۱۱

چرم سازی حق شناس

بیوک حق شناس

۲۸۵۳۰۳۲-۰۴۱۱

۲۸۵۲۴۵۸-۰۴۱۱

چرمسازی ستاره صدر

محمد دباغی صدر

۲۸۵۲۰۳۳-۰۴۱۱

۴۷۹۹۳۸۰-۰۴۱۱

چرمسازی صدرا

ابراهیم دباغی صدر

۲۸۵۲۲۱۲-۰۴۱۱

۲۸۵۲۰۴۵-۰۴۱۱

شرکت افروزکار تبریز

عبداله حسن زاده

۲۸۵۳۰۶۳-۰۴۱۱

۲۸۵۲۱۲۲-۰۴۱۱

شرکت چرم میهن

عوض درخوش

۲۸۵۲۴۹۱-۰۴۱۱

۲۸۵۲۴۹۱-۰۴۱۱

شرکت چرم حرفه

حبیب صالحی

۲۸۵۳۰۵۱-۰۴۱۱

۲۸۵۲۱۶۱-۰۴۱۱

شرکت چرم امید

احد دائی اوغلی

۰۴۱۱۲۸۵۳۰۲۷

۰۴۱۱۲۸۵۲۵۵۹

۰۴۱۱۲۸۵۲۵۵۸

شرکت چرمسازی ابراهیمی ناد

ابراهیم ابراهیمی نزاد

۲۸۵۲۰۰۸-۰۴۱۱

۲۸۵۲۰۰۰۸-۰۴۱۱

بازرگانی مصطفی لو

مهدی مصطفی لو

۰۴۱۱۲۸۹۲۷۶۰

۵۵۲۶۱۰۴۰

شرکت چرم سازی رضائی

ابراهیم رضائی

۲۸۵۳۰۶۰-۰۴۱۱

۲۸۵۲۱۳۲-۰۴۱۱

چرمسازی فیروز

محمد حسین نامپاک

۲۸۵۳۰۵۲-۰۴۱۱

۲۸۵۲۰۶۳-۰۴۱۱

چرمسازی آذر ممتاز

منوچهر قوی دست

۲۸۵۳۰۴۵-۰۴۱۱

۲۸۵۲۰۲۵-۰۴۱۱

شرکت ارس چرم

مصطفی حیرتی

۲۸۵۳۰۶۶-۰۴۱۱

۲۸۵۳۰۶۷-۰۴۱۱

چرمسازی یونس امیرخیزی

یونس امیرخیزی

۰۴۱۱۲۸۵۳۰۹۲

۰۴۱۱۲۸۵۲۰۹۲

شرکت چرم امین تبریز

علی امین کاظمی

۰۴۱۱۲۸۵۲۸۵۱

۵۵۵۵۸۷۱۷

۰۴۱۱۲۸۵۲۸۰۵

بازرگانی دی تهاترشرق

رضاعلی زاده

۰۴۱۱۳۳۶۱۸۳۶

۰۴۱۱۳۳۵۸۹۲۶

شرکت بازرگانی نورهاشمی

سید محمد حسن نورهاشمی

۰۴۱۱۳۳۴۵۴۵۲

۰۴۱۱۳۳۵۹۱۱۹

چرمسازی عوض درخوش

عوض درخوش

۰۴۱۱۲۸۵۳۰۱۶

۰۴۱۱۲۸۵۳۰۱۶

چرم سازی شریفی

جلیل شریفی

۰۴۱۱۲۸۵۲۰۴۸

۰۴۱۱۲۸۵۲۴۸۲

۰۴۱۱۲۸۵۲۸۰۳

شرکت چرم الدوز

عزیز علی بیگی

۰۴۱۱۲۸۵۳۰۴۲

۰۴۱۱۲۸۵۲۰۵۶

چرم دنا

درخشان

۰۴۱۱۲۸۵۲۰۰۵

۰۴۱۱۲۸۵۲۲۵۳۵

چرم افروز

غلامرضا دباغ افروز

۰۴۱۱۲۸۹۸۰۹۰

۳۳۳۱۲۳۱۸

چرمسازی شمس

سعید دباغی صدر

۰۴۱۱۲۸۵۳۰۹۸

۰۴۱۱۲۸۵۲۰۳۸

چرم اطمینان

وحید شرکت تبریزی

۰۴۱۱۲۸۵۳۰۷۱

۰۴۱۱۲۸۵۳۰۷۱

چرم ستاره

داوود حسن زاده

۰۴۱۱۲۸۵۲۰۳۳

۰۴۱۱۴۷۹۹۳۸۰

چرم مقدس

محمد میشن چی

۰۴۱۱۲۸۵۲۴۷۶

۰۴۱۱۲۸۵۳۰۹۰

۰۴۱۱۲۸۵۲۰۸۲

بازرگانی کاظم زاده

فریدون کاظم زاده

۷۷۵۰۱۵۹۹

۰۴۱۱۲۸۵۲۷۵۷

۷۷۵۰۱۵۹۹

چرم سپهر

محمد رهنمای سپهری

۰۴۱۱۲۸۵۲۰۱۷

۰۴۱۱۲۸۵۲۰۱۹

چرم شاهگلی

اسداله باستانیان شاهگلی

۰۴۱۱۲۸۵۲۰۱۰

۰۴۱۱۲۸۵۲۰۹۱

تبریز (کاوه)

حبیب قوهوم دباغیر

۰۴۱۱۲۸۵۲۰۱۸

۰۴۱۱۲۸۵۲۰۷۲

شرکت بازرگانی مصطفی لو

مهدی مصطفی لو

۰۴۱۱۲۸۹۲۷۶۰

۰۴۱۱۵۲۳۱۹۷۹

چرم نقی زاده

علی محمد نقی زاده

۰۴۱۱۲۸۵۲۰۵۲

۴۴۷۸۳۷۹۵

تبریز (شاطری)

کاظم شاطری

۰۴۱۱۲۸۵۲۱۰۸

۰۴۱۱۲۸۵۳۰۵۳


عضو مستقر در استان اردبیل

نام مدیریت

نام واحد تولیدی

تلفن

فکس

علی کریمی

چرم مغان

۲۲۹۱۳۳۱۹

۲۲۹۱۱۵۰۲


عضو مستقر در استان همدان

نام مدیریت

نام واحد تولیدی

تلفن

فکس

ساسان شهباز

چرم همدان

۵۵۶۱۳۳۵۵

۵۵۶۱۷۵۲۸

 

اعضا مستقر در استان خراسان

نام مدیریت

نام واحد تولیدی

تلفن

فکس

هادی ایزدپرست

تعاونی چرمسازان مشهد

۰۵۱۱۲۴۲۳۷۸۶

۰۵۱۱۲۴۳۰۱۸۴

چرم پویا

مهدی ارزانیان

۰۵۱۱۶۱۰۱۲۳۵

۰۵۱۱۸۶۹۲۹۸۷

طوس چرم شرق

مهدی چیتی زاده

۰۵۱۱۳۷۳۰۲۰۳

۰۵۱۱۳۷۳۰۲۲۳

شرکت چرم مشهد

رضا حمیدی

۰۵۱۲۲۵۵۴۲۳۲

۰۵۱۲۲۵۵۳۲۳۱

چرمسازی کاوه

حسین کرکچی

۰۵۱۱۲۴۳۰۰۹۵


شرکت چرم آفتاب

محمد و جواد آخوند پور منطقی

۰۵۱۱۳۴۳۶۲۹۵

۰۵۱۱۳۴۳۶۱۶۵ 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.